Zasady konkursu E=moc2je!

Poniżej, w formie pytań i odpowiedzi, prezentujemy najważniejsze zasady planowanego przez nas konkursu “E=moc2je!”. Szczegóły znajdą się w regulaminie konkursu, który będzie dostępny od dnia jego oficjalnego ogłoszenia, które jest planowane na 1 września 2020 roku.
 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 19 lat. Wiek liczy się rocznikowo. W pierwszej edycji konkursu będą mogły wziąć udział wszystkie osoby urodzone w latach od 2001 do 2008. Ocena prac będzie dokonywana w dwóch kategoriach wiekowych: starszej (osoby urodzone w latach 2001 – 2004) oraz młodszej (osoby urodzone w latach od 2005 do 2008).
 

Na czym polega konkurs?

Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w jednej z trzech kategorii: obraz, rzeźba lub zdjęcie. Jedna osoba może zgłosić w danej edycji konkursu najwyżej jedną, samodzielnie wykonaną pracę, w każdej z tych trzech kategorii (czyli łącznie jedna osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace). W przypadku obrazu i rzeźby praca może być wykonana dowolną techniką i z dowolnych materiałów. Nie jest jednak dozwolone wykorzystywanie gotowych elementów, które miałyby stanowić główną część pracy (np.: wyciętych fragmentów z gazet).

Tematem pracy konkursowej mają być emocje. Emocje, które przeżyłeś lub przeżywasz Ty – autor pracy. Mogą to być emocje, które towarzyszyły Ci w związku z wydarzeniem lub sytuacją z przeszłości lub takie, z którymi zmagasz się teraz. Twoim zadaniem jest wyrazić te emocje swoją pracą. Dodatkowo do pracy powinieneś dołączyć krótki opis (do 2000 znaków), który opisuje emocje wyrażone w Twojej pracy lub sytuację, która je wywołała.
 

Jak będzie przebiegał konkurs?

Oficjalne ogłoszenie konkursu jest planowane na dzień 1 września 2020 roku. Od tego momentu będziemy przyjmować prace konkursowe. Już teraz można jednak dokonywać zgłoszeń chęci udziału w konkursie na naszej stronie internetowej i przekazywać nam uwagi oraz pomysły z nim związane. Osoby, które dokonają zgłoszenia chęci udziału w konkursie będą na bieżąco otrzymywać informacje z nim związane. Zgłoszenie chęci udziału w konkursie jest zupełnie dobrowolne i nie wiąże się z zobowiązaniem wykonania pracy konkursowej. Wykonane prace będzie można nadsyłać od dnia ogłoszenia konkursu do końca grudnia 2020 roku. Będzie się liczyć data nadania pracy. Im szybciej jednak praca zostanie nadesłana, tym szybciej zostanie dodana do głosowania internetowego i będzie miała większe szanse na uzyskanie dobrej oceny.

W dniu ogłoszenia konkursu, w jego regulaminie oraz dodatkowo na stronie internetowej naszej fundacji, zostanie ogłoszona pełna lista nagród przewidziana dla uczestników konkursu w tegorocznej edycji. Ocena prac przez jury zostanie przeprowadzona do końca lutego 2021 roku. Do tego też dnia trwać będzie głosowanie internetowe. W dniu 1 marca 2021 roku zostaną ogłoszone oficjalne wyniki konkursu. W kwietniu 2021 roku będzie miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród podsumowująca edycję konkursu.
 

Jak będą oceniane prace konkursowe?

Prace będą oceniane przez profesjonalne jury powołane przez komisję konkursową. Najważniejszym i podstawowym kryterium oceny będzie przede wszystkim to, jak dobrze udało Ci się przekazać swoje emocje w wykonanej pracy. Wartość artystyczna pracy będzie stanowiła kryterium dodatkowe. Jury przyzna sześć nagród głównych – po jednej nagrodzie w każdej z trzech kategorii prac, w dwóch grupach wiekowych. Dodatkowo jury będzie mogło przyznać wyróżnienia. Nie będzie ograniczeń co do ilości przyznanych wyróżnień. Zależy to wyłącznie od decyzji jury i od dostępnej puli nagród.

Dodatkowo prace będą mogli oceniać Internauci w otwartym głosowaniu internetowym. Głosowanie to wyłoni sześć najlepszych prac, po jednej w każdej z trzech kategorii, w dwóch grupach wiekowych. Dzięki temu zostanie przyznanych sześć nagród głównych w głosowaniu Internautów. W tym głosowaniu nie będą przyznawane wyróżnienia.
 

Jakie nagrody są przewidywane?

Pełna i szczegółowa lista nagród przewidziana dla uczestników konkursu w tegorocznej edycji zostanie podana w dniu 1 września 2020 roku, czyli w dniu ogłoszenia konkursu. Rodzaj i ilość nagród będzie uzależniona od środków pozyskanych przez naszą Fundację na organizację konkursu do tego czasu. Dążymy do tego, aby nagrodą dla osób, którym przyznana zostanie główna nagroda jury była kilkudniowa wycieczka krajowa lub zagraniczna dla dwóch osób (dla zwycięzcy konkursu i opiekuna lub osoby towarzyszącej) do miejsca związanego ze sztuką. Dodatkowo dla tych osób oraz dla wszystkich osób, których prace otrzymają wyróżnienia chcemy przyznać stypendia pieniężne. Podobne nagrody chcemy przeznaczyć dla tych osób, które zwyciężą w głosowaniu internetowym z tym zastrzeżeniem, że wycieczka będzie dla tych osób organizowana w innym terminie.

Dodatkowo chcemy, aby każda osoba biorąca udział w konkursie otrzymała drobną nagrodę rzeczową oraz dyplom i potwierdzenie udziału. Każda z osób nagrodzonych nagrodą główną lub wyróżnieniem będzie mogła wziąć udział w uroczystej gali konkursowej.
 

Co stanie się z pracami po zakończeniu konkursu?

Zależy nam na tym, aby Twoja praca stała się formą podziękowania dla osób, firm i instytucji które będą wspierać jego organizację. Dlatego warunkiem udziału w konkursie będzie wyrażenie zgody na przekazanie tej pracy wybranemu Patronowi. Fundacja nasza, będąc organizatorem konkursu, w żadnym momencie nie stanie się właścicielem jakichkolwiek praw do przesłanych prac. Będzie wyłącznie pośrednikiem pomiędzy Tobą a osobą, firmą lub instytucją wspierającą konkurs. Fundacja nie będzie sprzedawać ani w żaden inny sposób nie będzie wykorzystywać prac konkursowych do celów zarobkowych. Prace, które nie zostaną przekazane dla Patronów zostaną zwrócone autorom.